top of page
1656423754301_edited.jpg

Stanka Somorová (angličtina/španielčina)
Spoluzakladateľka Sonder

​Narodila sa v Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra/slovenský jazyk a literatúra a odbor Aplikovaná anglická lingvistika na univerzite UNED v Madride.

Taktiež absolvovala Erasmus pobyt na univerzite v Jyväskylä (Fínsko), kde študovala medzikultúrnu komunikáciu. Získala certifikát C2 v angličtine a C1 v španielčine. V oblasti vzdelávania pôsobí viac ako 12 rokov a má skúsenosti s rôznymi vekovými kategóriami (od 9 mesiacov do 65+ rokov).

Je certifikovaná koučka a poskytuje koučovanie v rôznych životných oblastiach (viac info TU). V oblasti školstva a osobného rozvoja pôsobí viac ako 10 rokov. Riadi sa heslom: "Každú zmenu, ktorú v živote chceme, je potrebné začať od seba samého a prebrať zodpovednosť za svoj život."

1656423753925_edited.jpg

Sergio Salgado (španielčina/angličtina)
Spoluzakladateľ Sonder

Narodil sa v Seville (Španielsko). Vyštudoval filológiu na Univerzite v Seville a dramatické umenie ESAD v Seville a Madride. Pracoval ako učiteľ angličtiny a dramatického krúžku v medzinárodnej škole Mirabal v Madride a ako školiteľ medzinárodnej spoločnosti MAECENAS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie na báze projektov, kooperatívne vzdelávanie, hodnotiace techniky a flipped classroom. Absolvoval posgraduálne štúdium v programe "Inovácie a metodológie aplikované na vzdelávanie"(Univerzita Salle v Madride), v ktorom neskôr pôsobil aj ako učiteľ. Je taktiež režisérom a dramatikom divadelnej spoločnosti TERCIO SENTIDO. Je taktiež certifikovaný kouč (viac info TU).

Jeho vášňou je vzdelávanie a inovácie. Z tohto dôvodu venuje veľkú časť svojho času vzdelávaniu učiteľov, pretože si myslí, že v ich rukách máme kľúč k zlepšeniu kvality vzdelávania.

20230130_115729_edited.jpg

Stanka Kostelníková (nemčina/slovenčina pre cudzincov)

Jej rodiskom je dedinka Spišský Štiavnik.  Absolvovala štúdium na popradskom nemecko-slovenskom bilingválnom gymnáziu, počas ktorého sa zúčastnila pobytu v nemeckom Westerstede. Na bakalárske štúdium germanistiky a slovakistiky nadväzovalo magisterské štúdium učiteľstva na UPJŠ v Košiciach (aprobácia slovenský jazyk a lit. - nemecký jazyk a lit.). Počas štúdia na univerzite sa venovala práci v Rakúskej knižnici pri UK UPJŠ.  Okrem toho našla uplatnenie v košickej jazykovej agentúre, kde učila nemecký jazyk a slovenčinu ako cudzí jazyk. Po dvojnásobnej rodičovskej dovolenke ostala verná učiteľstvu. 

Eva Hudáková_edited.jpg

Eva Hudáková (francúzština)

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore francúzsky jazyk a literatúra - dejepis. Učenie sa cudzích jazykov je jej celoživotnou vášňou, preto rozšírenie kvalifikácie o španielsky jazyk bolo pre ňu novou výzvou. A keďže ju fascinuje história, tak si vzdelanie doplnila aj o štúdium archívnictva a pomocných vied historických.

Počas svojej pedagogickej kariéry získavala skúsenosti v rôznych vzdelávacích inštitúciách - univerzita, bilingválne gymnázium, klasické gymnázium, osemročné gymnázium a štátna jazyková škola.

Každý študent je pre ňu výnimočný, má svoju osobnosť, svoj učebný štýl a špecifické záujmy. Preto je jej prioritou prispôsobiť obsah kurzu aktuálnym potrebám a individuálnemu tempu študenta.

Celý život sa učí a hlavne rada učí! Riadi sa heslom, podľa ktorého "NIČ NIE JE NEMOŽNÉ, LEN TREBA CHCIEŤ!".

bottom of page